Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.4.2020

 

Dodavatel:

Plachtové haly s.r.o., se sídlem Zeyerova 2572/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ič: 09051180

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 81832

Kontakt: +420 722 225 585, info@plachtovehaly.eu

 

1.Základní ustanovení

 1. Dodavatelem plachtových hal (dále jen ,,hala” nebo ,,produkt”) je společnost Plachtové haly s.r.o. (dále jen ,,Dodavatel”)

 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP”) vymezují a upřesňují práva a povinnosti Dodavatele a jeho zákazníků. Těmi mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé a fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby (dále jen ,,Zákazník” nebo ,,Objednatel”)

 3. Veškeré smluvní vztahy jsou v souladu s právním řádem České republiky.

 

2. Předmět obchodních podmínek

 1. Předmětem těchto všeobecných pracovních podmínek je výroba, nákup a prodej, případně montáž plachtových hal, plachtových přístřešků, garáží apod.

 2. Plachtové haly za určitých podmínek vyžadují stavební povolení dle Stavebního zákona.

 3. Sestava plachtové haly obsahuje ocelovou konstrukci se zinkovanou antikorozní povrchovou úpravou, plachtu PVC dle zvolené gramáže a barvy, spojovací a napínací materiál, kotvení dle zvolené plochy.

 4. PVC plachty jsou dodávány v různých gramážích a barvách. Gramáž plachty může mít odchylku +- 5 %. Barevné verze mohou obsahovat barevné odchylky.

 5. Součástí dodávky plachtové haly je Prohlášení o shodě, Technický list, montážní plán haly.

 6. Součástí dodávky plachtové haly není budování základní kotvící plochy a vyřízení stavebního povolení.

 7. Technické údaje k plachtové hale jsou vždy specifikovány v Technickém listu.

 8. Učiněním objednávky Objednatel prohlašuje, že byl dostatečně seznámen s technickými parametry a vlastnostmi objednávaného produktu.

 9.  

3. Objednací podmínky

 1. Učinit objednávku je možné prostřednictvím webových stránek plachtovehaly.eu, písemně poštou na výše uvedenou adresu Dodavatele, e-mailem na adresu info@plachtovehaly.eu, osobně na adrese Dodavatele.

 2. Objednávka musí obsahovat minimálně následující údaje:

 • jméno a příjmení zákazníka nebo jméno obchodní firmy podnikatele

 • přesné místo dodání včetně PSČ, případně fakturační adresu, pokud je odlišná

 • Ič Objednatele, je-li podnikatele,

 • Dič Objednatele, je-li plátcem DPH

 • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)

 • počet kusů, požadované rozměry haly, barvu a gramáž plachty objednávaného modelu haly

 • způsob doručení

 • způsob montáže

 1. Odesláním objednávky Zákazník - Objednatel potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP v okamžiku provedení objednávky a současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. V případě odchylných písemných ujednání platí jednání těchto zvláštních podmínek.

 2. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Dodavatel oprávněn odmítnout, nebo vrátit Objednateli k doplnění a poskytnout a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 3. Objednatel i Dodavatel souhlasí s platností elektronicky zasílaných informací (fax, e-mail, apod.).

 4. Cena haly obsahuje pouze prvky uvedené v objednávce, dodávky nad rámec objednávky musí být vždy odsouhlaseny písemnou formou.

 5. Zrušení objednávky lze provést pouze písemně emailem na info@plachtovehaly.cz s telefonickým avízem na číslo +420 722 225 585, nebo písemně poštou na adresu Plachtové haly s.r.o. Zeyerova 2572/1, Ostrava 702 00. Rozhodné je datum odeslání, případně dodání.

 6. Objednatel může objednávku standardní haly (hala běžně inzerovaná na plachtovehaly.eu) zrušit, resp. stornovat, bez uvedení důvodu do 14 dnů po zaplacení zálohové faktury bez jakýchkoliv sankcí. Po uplynutí 14 denní lhůty může být ze strany dodavatele uplatněn storno poplatek ve výši 20% z ceny nesmontované haly bez DPH.

 7. Smluvní pokuta za zrušení objednávky haly na míru (haly na zakázku, plachty s atypickou barevnou kombinací, apod.)

 • 0-14 dnů od uskutečnění objednávky - 20% ceny haly bez DPH

 • 15-30 dnů od uskutečnění objednávky - 50% ceny haly bez DPH

 • 31 dní od uskutečnění objednávky-termín dodání - 70% ceny haly bez DPH

 1. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká právo na úhradů dalších nákladů spojených s výrobou haly, doručováním objednávky, montáží, atd.

 2. Pokud objednávka bude zrušena ze strany Dodavatele, bude Objednatel na tuto skutečnost upozorněn emailem na e-mailovou adresu, případně telefonicky, na základě zaslaných informací, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat dohoda mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednané haly jinou, zrušení celé objednávky, apod.).

 3. Neodebrání haly: Pokud si objednatel neodebere objednanou halu bez zrušení objednávky (po domluvě s prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením této haly, čímž není porušeno právo zákazníka halu nepřevzít z důvodu rozporu s objednávkou.

 4. Pokud si zákazník neodebere halu do 14 dnů od avizace na odběr haly, je Dodavatel oprávněn účtovat skladné ve výši 0,05% z ceny haly za každý den.

 5. Halu, kterou si Objednatel neodebere po opětovném kontaktování Dodavatelem, může Dodavatel dle svého uvažení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Dodavatele vymáhat na původním Objednateli náklady vztahující se k neodebrané objednávce.

 6. Objednatel potvrzením objednávky prohlašuje, že byl dostatečně seznámen s charakteristickými vlastnostmi dodávaného výrobku.

 

4. Platební podmínky

 1. Nabídka prodeje haly a ceny zůstávají v platnosti po dobu platnosti podané nabídky

 2. Ceny hal neobsahují úpravu nebo výstavbu ploch pro ukotvení haly, výstavbu inženýrských sítí, náklady na vyřízení stavebního povolení.

 3. Ceny uvedené na webových stránkách, případně podaných nabídkách, pokud není uvedeno jinak, neobsahují DPH. DPH bude účtováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 4. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Objednávky (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si Objednatel hradí sám.

 5. Vlastnické právo k hale přejde na Objednatele dnem uhrazení 100% kupní ceny.

 6. Standardní platební podmínky: Proforma 50% z ceny nesmontované haly před zahájením výroby. Doplatek 50% z ceny nesmontované haly při dokončení výroby nebo před zahájením montáže. Úhrada případné montáže po protokolárním převzetí smontované haly.

 7. Uhrazení zálohy se uskuteční na základě zaslané zálohové faktury. V případě, že uvedená zálohová faktura nebude ze strany Odběratele uhrazena řádně a včas, objednávka se od počátku ruší, a to v souladu s ust. § 548 odst. 2 OZ.

 8. Slevy lze uhradit jen při včasné úhradě faktur v termínu splatnosti. Při nedodržení termínu splatnosti je dodavatel oprávněn doúčtovat cenu v plné výši ceny produktu, tj. bez slevy.

 

5. Dodací podmínky

 1. Dodavatel se zavazuje dodat nesmontovanou plachtovou halu a provést její případnou montáž v termínech dohodnutých předem na základě nabídky a následné objednávky. Podmínkou dodání haly je 100% uhrazení ceny haly v termínu splatnosti. Zároveň při předání haly se dodavatel zavazuje předat doklady a technickou dokumentaci v souladu s uzavřenou smlouvou.

 2. Dodací lhůta objednané haly se počítá ode dne uhrazení zálohy, pokud není dohodnuto jinak.

 3. Délka předpokládané doby dodání haly je určena v podané nabídce a bude upřesněna v době učinění objednávky.

 4. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Dodavatele, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Dodavatele, nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v jednotlivých objednávkách, si Dodavatel vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovém případě se Dodavatel zavazuje neprodleně informovat Objednatele o změně termínu doručení haly.

 5. Doručení haly do zahraničí bude řešeno individuálně a Dodavatel si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu haly i dopravy předem.

 6. Dodavatel je povinen avizovat dodání haly Objednateli min. 2 pracovní dny před jeho dodáním.

 7. Okamžikem převzetí haly Objednatelem přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu haly.

6. Doprava

 1. Pokud není v jednotlivých objednávkách uvedeno jinak, kupní cena nezahrnuje přepravu a vykládku haly na místo dle doručovací adresy zvolené Objednatelem.

 2. Cena za dopravu a případnou vykládku bude připočtena k celkové ceně dodávky haly.

 3. Při přepravě zajištěné Objednatelem bude zajištěna Dodavatelem nakládka, dopravu a vykládku si Objednatel zajišťuje sám na vlastní náklady.

 

7. Montáž haly svépomocí

 1. Objednatel provádí montáž haly vlastními prostředky a na vlastní náklady na základě montážního manuálu, případně na základě doporučení odborně způsobilé osoby Dodavatele.

 2. Objednatel se zavazuje dodržovat pokyny uvedené v manuálu montáže, případě odborně způsobilé osoby Dodavatele. Pokud vznikne pochybnost se zvoleným způsobem montáže, platí pravidlo zastavit práce a neprodleně kontaktovat odborně způsobilou osobu Dodavatele.

 3. Objednatel nese plnou odpovědnost za škody způsobené na produktu neodbornou manipulací.

 4. V případě montáže haly svépomocí nejsou nijak dotčeny termíny záručních lhůt.

 5. V případě provedení montáže Objednatelem nebo třetí osobou, nenese Dodavatel žádnou odpovědnost za škody způsobené při provádění této montáže.

 

8. Montáž haly na klíč - podmínky

 1. Nabídka montáže neobsahuje budování rovinné plochy, základové desky, základových pásů, inženýrských sítí, vyřízení stavebního povolení či ohlášení, apod.

 2. Místo vykládky není vzdáleno více než 20 m od místa výstavby.

 3. Manipulační prostor v místě montáže není menší než 2 m od vnějších okrajů haly.

 4. Připravenost plochy zhodnotí odborně způsobilá osoba Dodavatele, zda je dostatečně připravená ke stavbě haly. V případě nedostatečné připravenosti plochy, může Dodavatel odmítnout halu na dané ploše namontovat.

 5. Montáž plachtové haly je možné provést, pokud venkovní teplota neklesne pod -5°C.

 6. Zajištění stavby proti krádeži je plně k tíži Objednatele.

 7. Odchylky z podmínek pro montáž mohou znamenat účtování vícenákladů.

 

9. Údržba haly

 1. Plachtu je nutné pravidelně napínat, doporučuje se 2x ročně, vždy před začátkem zimy a na jaře po povolení mrazů. Při chladném počasí plachta může tuhnout, v teplém počasí se může prověsit.

 2. Plachtu je nutné vždy udržovat v napnutém stavu. Plachta se napíná pomocí napínacích ráčen instalovaných v kotvených patkách a utažením napínacích lan.

 3. Při větším nánosu sněhu je nutné odstraňovat ze střechy haly sníh, pokud nespadne dolů sám. Je nutné odstraňovat také větší nános sněhu z bočnice haly.

 4. Nenechávejte otevřená a nezajištěná vrata při vysokém větru.

 5. Pravidelně kontrolujte, zejména po deštích, v období zhoršených povětrnostních podmínek, po zimě, apod. stav ukotvení haly do země a stav kotevních tyčí. Uvolněnou kotevní tyč je nutné nahradit delší tyčí, případně zatlouct do země jiným směrem. U hal ukotvených do pevné plochy je nutné kontrolovat stav plochy okolo chemické nebo nebo natloukací kotvy. V případě drobných prasklin může dojít k uvolnění kotvy, která může zapříčinit stabilizaci haly.

 6. Halu pravidelně odvětrávejte. Zejména při kotvení haly přímo do země hrozí srážení vody na plachtách a konstrukci haly. V takovém případě doporučujeme zajistit vhodným způsobem odvodnění základové plochy haly. Nadměrná vlhkost uvnitř haly může zapříčinit výskyt plísní.

 7. Na jakémkoliv nezatepleném plášti, kde dojde na styčné ploše mezi vnější a vnitřní stěnou k velkému rozdílu teplot, vzniká tzv.rosný bod. To je místo, kde dojde k vysrážení přesycené vzdušné vlhkosti vlivem ochlazení.

 8. Plachtu lze ošetřit protiplísňovými prostředky. Nečistoty omývejte běžnými saponáty. Pro čištění plachty se nedoporučují užívat čistící prostředky na bázi rozpouštědel.

 9. Při drobném mechanickém poškození plachty (praskliny, trhliny a řezy) doporučujeme zajistit tato poškození vysokopevnostní páskou. Při větších poškozeních se obraťte na servisní oddělení Dodavatele.

 

10. Záruka

 1. Dodavatel poskytuje záruku za to, že dodaná hala si uchová užitné vlastnosti popsané v původní dokumentaci za předpokladu dodržení podmínek stanovených výrobcem a Dodavatelem.

 2. Dodavatel odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, která má hala v rozloženém stavu v okamžiku přechodu rizika škody na Objednatele, tj. do data jejího převzetí Objednatelem.

 3. U případných skrytých vad dodaných dílů a doplňků je Objednatel povinen tyto vady reklamovat bez zbytečného odkladu, bezprostředně po jejich zjištění v rámci záruční doby dle objednávky. Viz bod 11. Reklamace.

 4. Dodavatel neodpovídá za vady haly, které vzniknou v důsledku činnosti Objednatele či jiných událostí, zejména v důsledku nedodržení pokynů Dodavatele či výrobce o používání a údržbě haly, důsledkem nedodržení provozních, bezpečnostních nebo hygienických předpisů, provedením svévolných zásahů a změn haly nebo jeho násilným poškozením, vlivem požáru okolí nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů, poškozením či odcizením třetí osobou.

 5. Hala ve stavu dodaném dle této smlouvy není určena pro skladování agresivních chemikálií (kyselin, louhu, čpavku, apod.) či vysoce hořlavých materiálů, jako pohonných hmot, topných olejů, technických plynů, apod.Dále není vhodná pro skladování výbušnin, střeliva a pyrotechnického materiálu.

 6. Halu doporučujeme pojistit proti živelným pohromám, krádeži, poškození, apod.

 7. Pokud není v jednotlivých objednávkách uvedeno jinak - dodavatel poskytuje 10 let záruku na halové konstrukce a PVC opláštění. Na mechanické doplňky jako jsou zipy, turbíny, spony, lana, napínací prvky, vrata apod. poskytujeme záruku 2 roky.

 

11. Reklamace

 1. Objednatel je povinen zkontrolovat si veškeré dodané komponenty a zahájit reklamační řízení u zjevných vad haly nejpozději do 7 pracovních dnů od data zjištění vady.

 2. Objednatel je povinen u případných skrytých vad haly tyto vady reklamovat během záruční doby.

 3. Dodavatel má k dispozici lhůtu k vyřízení reklamace v délce trvání 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

 4. Možnosti oznámení reklamace: e-mailovou zprávou přijatou na e-mail info@plachtovehaly.eu nebo dopisem adresovaným na adresu Dodavatele.

 5. Náležitosti oznámení: identifikace zákazníka - jméno zákazníka, adresa, případně Ič, identifikace zakázky - číslo objednávky, stručný popis, fotodokumentace.

 6. Reklamace bude zaregistrována ke dni přijetí e-mailové zprávy, avizované telefonickým hovorem či písemné korespondence na adresu Dodavatele.

 7. Reklamace bude zamítnuta, pokud dojde k poškození haly z důvodu živelných pohrom, úmyslného poškození nebo poškození haly nesprávnou manipulací Objednatelem či třetí osobou.

12. Sankce

 1. V případě prodlení Dodavatele s plněním termínu, nezaviněno prodlením Objednatele, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové kupní ceny haly za každý den prodlení. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě, že je Dodavatel v prodlení s odevzdáním nesmontované haly, případně smontované haly dle objednávky o více než 90 dnů. Při případném nároku na vrácení zálohy, bude záloha vrácena ve lhůtě 60 dnů.

 2. V případě nedodržení splatnosti konečné faktury je Dodavatel oprávněn účtovat náhradu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

13. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Dodavatele plachtovehaly.eu. Novější VOP ruší VOP vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto VOP se posuzují vždy podle VOP platných v době vzniku právního vztahu. VOP platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.

 2. Dodavatel a Objednatel prohlašují, že souhlasí, aby komunikace mezi nimi byla vedena podle jejich vlastní volby poštou nebo e-mailem. V případě doručování poštou se korespondence považuje za doručenou třetím dnem od jejího odeslání.

 3. Jakákoliv změna nebo výjimka z těchto podmínek musí být učiněna písemně a Loyd Shelter, s.r.o. s ní musí výslovně souhlasit.

 4. Jakákoliv pozdější změna VOP se netýká již uzavřených realizujících se obchodů.

 5. Dřívější VOP budou poskytnuty na vyžádání.

 6. Dodavatel a objednatel využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně dodavatele, tj. Krajský soud v Ostravě, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

 

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA
Cenovou kalkulaci zašleme do druhého dne!
arrow&v

KONTAKT:

Plachtové haly s.r.o.

Zeyerova 2572/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česko

Ič: 09051180  

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě složka C 81832

Tel: +420 722 22 55 85 

E-mail: info@plachtovehaly.eu

Web:    www.plachtovehaly.eu

Všeobecně obchodní podmínky

 • Facebook

©  2020  Plachtové haly s.r.o.